นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

บริษัทโมโน ไซเบ้อร์ จำกัด (“seeme.me”) ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า seeme จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อลูกค้า seeme ได้รับทราบถึงนโยบายของ seeme เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล หรือนิติบุคคล (“ท่าน”) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่ seeme เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อ seeme

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 1. สมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • สมาชิกเดิม และสมาชิกปัจจุบันของ seeme ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
 2. บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกของ seeme

บุคคลดังกล่าวรวมถึงบุคคลธรรมดาที่ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการกับ seeme แต่ seeme อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น บุคคลที่ได้เข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของ seeme และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับ seeme หรือสมาชิกของ seeme

1. seeme เก็บรวบรวมและนำข้อมูลของส่วนบุคคลของท่านไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร

seeme จะเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่จำเป็นหรือมีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการที่ท่านได้ทำไว้กับ seeme เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ seeme การดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ โดยวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของ seeme ดังต่อไปนี้

1.1. ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของ seeme

เนื่องจาก seeme ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง seeme จึงมีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล seeme ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อปฏิบัติตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่ seeme ต้องปฏิบัติตามทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นต้น และ/หรือ
 3. เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ/หรือคำสั่งของผู้มีอำนาจ (เช่น คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล seeme หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เป็นต้น)

1.2. ข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับ seeme

seeme จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ตามคำขอ และ/หรือ ข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับ seeme ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. การพิจารณาให้บริการผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่ท่าน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ของ seeme ซึ่งหากไม่ได้ดำเนินการแล้วจะกระทบต่อการดำเนินการหรือการให้บริการของ seeme หรือจะไม่สามารถให้บริการได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง
 2. ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมใด ๆ
 3. ให้บริการ seeme ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile applications) และแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ออนไลน์อื่น ๆ
 4. ติดตาม หรือบันทึกการทำธุรกรรมของท่าน
 5. แจ้งเตือนการทำธุรกรรม

1.3. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ seeme

seeme จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. บริหารกิจการของ seeme และของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (เช่น กำกับตรวจสอบ บริหารจัดการความเสี่ยง เฝ้าระวัง ป้องกัน และตรวจสอบการทุจริต การฟอกเงิน การก่อการร้าย การประพฤติโดยมิชอบ หรือการก่ออาชญากรรมอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรธุรกิจของ seeme )
 2. บริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง seeme และท่าน (เช่น ดูแลสมาชิก ประเมินความพึงพอใจ จัดการข้อร้องเรียนหรือการดำเนินกิจการต่างๆ )
 3. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รวมทั้งระบบงานต่างๆ ของ seeme เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของ seeme และ/หรือเพื่อประโยชน์สูงสุดในการตอบสนองความต้องการของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้า ความปลอดภัย การตรวจสอบการทุจริต คลังข้อมูลและการสำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา
 4. เพื่อใช้ในการทำความเข้าใจให้ดีว่าท่านเข้าถึงและใช้บริการของเราอย่างไร และเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงบริการของเรา รวมถึงการดำเนินการตามความประสงค์และความชื่นชอบของสมาชิกอีกทั้งเพื่อการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งพื้นที่การให้ความช่วยเหลือและการชี้แจ้งที่ทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล หรือการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่านและสมาชิกรายอื่นๆ
 5. เพื่อทำให้การปรับปรุงโฆษณาและการทำกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมทางการส่งเสริมการขายที่มีอยู่ใน หรือเกี่ยวข้องกับบริการของเราเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 6. เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบซอฟต์แวร์หรือบริหารการปรับปรุงซอฟต์แวร์

1.4. ความยินยอมของท่าน

ในบางกรณี seeme อาจมีการขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด และ/หรือเพื่อให้ seeme สามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถเข้าถึง เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกซึ่งได้บันทึกหรือกรอกข้อมูลในระบบ หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการและ/หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล Facebook รายการซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ รวมถึงการให้ข้อมูลจากการสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับ seeme เช่น การให้ข้อคิดเห็น คำติชม คำถามของสมาชิกด้วย เพื่อเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใดๆ ของท่านไปวิจัยและวิเคราะห์เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่านอย่างแท้จริง และ/หรือ ติดต่อท่านเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ท่านโดยเฉพาะ
 2. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ (เว้นแต่เป็นกรณีที่พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม) และ/หรือ
 3. กรณีท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดา-มารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) (เว้นแต่เป็นกรณีที่พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ seeme เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่seeme เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตของผลิตภัณฑ์และ/หรือ บริการที่ท่านอาจเคยใช้หรือสนใจ โดยมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราเมื่อมีการเปิดบัญชีหรือใช้บริการของเรา เช่น ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เพศ อายุ สถานภาพ สัญชาติ การศึกษา อาชีพ หมายเลขที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส บัญชีโซเชี่ยล มีเดีย และข้อมูลบัตรเครดิต
 2. ข้อมูลที่ท่านใช้กับบริการของเรา รวมถึง ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันที่ท่านจัดส่งให้แก่บุคคลอื่นๆ ผ่านทางบริการของเราและข้อมูลที่ท่านเก็บรักษาโดยใช้บริการของเรา
 3. ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันกับผู้อื่นที่ใช้บริการของเราที่ได้จัดส่งให้แก่เรา เช่น ข้อมูลที่ระบุในกระทู้ที่มีการตั้งและการติดต่อสื่อสารกับท่านและผู้อื่นที่ใช้บริการของเรา และ
 4. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากการที่ท่านใช้บริการของเรา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งพื้นที่บางแห่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ และข้อมูลสาธารณะ เป็นต้น “ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งพื้นที่” ได้แก่ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตำแหน่งพื้นที่ของท่าน (เมื่อท่านมีการเปิดใช้บริการเกี่ยวกับตำแหน่งพื้นที่) ซึ่งรวมถึง ตำแหน่งพื้นที่ของอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านใช้บริการของเรา เช่น ข้อมูลจาก GPS WiFi เข็มทิศ เครื่องวัดความเร่งหรือการตรวจจับการเคลื่อนไหวอื่นในอุปกรณ์ของท่าน ไอพีแอดเดรสของอุปกรณ์หรือบริการทางอินเตอร์เน็ตที่ท่านใช้ในการเข้าถือบริการของเรา
 5. ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านจัดส่งให้กับเราหรือบุคคลอื่นซึ่งทำให้สามารถระบุตำแหน่งของท่าน หรือสถานที่ที่ท่านอยู่ได้ และข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันที่ท่านหรือบุคคลอื่นระบุซึ่งสามารถบ่งชี้ตำแหน่งพื้นที่ของท่านได้ เช่น ข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ได้ติดตั้งอยู่ในรูปภาพที่ท่านส่งมายังเรา เป็นต้น และในกรณีที่ท่านได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งพื้นที่ของท่านให้กับเราไว้ก่อนหน้านี้ และประสงค์จะให้เราลบข้อมูลดังกล่าวออก ท่านสามารถดำเนินการได้ผ่านทางบริการของเรา
 6. ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวศาสนา เช่น กรุ๊ปเลือด ข้อมูลชีวภาพ (biometric data) (เช่น การจดจำใบหน้า (face recognition) ลายนิ้วมือ (fingerprint) การจดจำเสียง (voice recognition) และการจดจำม่านตา (retina recognition) เป็นต้น) และประวัติอาชญากรรม เป็นต้น
 7. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับ seeme ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โทรศัพท์ อีเมล์ ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) เป็นต้น

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไปแล้ว seeme จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง แต่ในบางกรณี seeme อาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่น ซึ่ง seeme จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่seeme เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่ seeme ได้รับจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจของ seeme พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ seeme มีนิติสัมพันธ์ด้วย
 2. ข้อมูลที่ seeme ได้รับจากบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับท่าน (เช่น ครอบครัวของท่าน เพื่อน ผู้แนะนำ เป็นต้น)
 3. ข้อมูลที่ seeme ได้รับจากลูกค้าองค์กรธุรกิจ ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ติดต่อ
 4. ข้อมูลที่ seeme ได้รับจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล seeme สถาบันการเงินบริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมข้อมูลเครดิต เป็นต้น)

4. สิทธิตามกฎหมายของท่าน

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถเริ่มใช้สิทธิตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ seeme มีอยู่ เว้นแต่กรณีที่ seeme มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

4.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้ seeme ทำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

4.3 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้ seeme ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่ seeme จะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน

4.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้ seeme ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี (เช่น seeme อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านขอให้ seeme ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เป็นต้น)

4.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ seeme ดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีที่ seeme มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น seeme สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของ seeme เป็นต้น)

4.6 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ seeme สามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ seeme ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ seeme ได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่ seeme ไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือ seeme มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

4.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับ seeme เมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ seeme กำหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้

4.8 สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หาก seeme กระทำการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

seeme อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 1. บริษัทในกลุ่มของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัท โมโน ช้อปปิ้ง จำกัด, บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด, บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด, บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ บริษัทสาขา บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ seeme พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ seeme มีนิติสัมพันธ์ด้วย รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของ seeme และ/หรือ ของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น
 2. หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล
 3. คู่ค้า ตัวแทน ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ ร้านค้า พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ผู้รับจ้างบุคคลที่สามของ seeme ภายในและภายนอกประเทศ หรือองค์กรอื่น ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ สถาบันการเงิน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลบุคคลส่วนบุคคลของท่านจะมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง ภายใต้ฐานทางกฎหมาย และมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม
 4. ตัวแทนทวงถามหนี้ ทนายความ บริษัทข้อมูลเครดิต หน่วยงานป้องกันการทุจริต ศาล หน่วยงาน หรือบุคคลใดๆ ที่ seeme ถูกกำหนดหรือได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่ง
 5. บุคคลภายนอกที่ให้บริการต่างๆ แก่ seeme (เช่น การวิเคราะห์และการเปรียบเทียบทางการตลาด เป็นต้น) ผู้ให้บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์ (ในรูปแบบที่ปลอดภัย) หรือบริษัทโฆษณาภายนอก เพื่อแสดงข้อความให้แก่ท่าน และบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ seeme โดยบริษัทโฆษณาภายนอกอาจใช้ข้อมูลประวัติกิจกรรมออนไลน์ของท่าน เพื่อจัดสรรการโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ
 6. ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจช่วง ตัวแทน หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยชอบ

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ในบางครั้ง seeme จำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ในกรณีนี้ seeme จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตร หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ หรือผู้รับข้อมูลของ seeme ที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 1. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
 2. ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางและได้รับความยินยอมจากท่าน
 3. ปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านทำไว้กับ seeme หรือตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา
 4. ปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง seeme กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน
 5. ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ หรือ
 6. ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สมาชิกตกลงและยินยอมให้บริษัท ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังเป็นสมาชิกและให้ทำลายหรือดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ความเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง เว้นแต่ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะไม่สามารถทำลายหรือลบได้อันเนื่องมาจากความจำเป็นของบริษัท ที่ต้องเก็บรักษาตามสัญญาอันเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

8. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

สมาชิกตกลงและยอมรับให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างสมาชิกกับบริษัท เพื่อดำเนินการตามคำขอของสมาชิกก่อนเข้าทำสัญญานั้น เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง seeme กับบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของสมาชิก ประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่สมาชิกในภาพรวม
 2. ประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่สมาชิกรายบุคคล โดย seeme จะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายตามที่บริษัทกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้

seeme มีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ seeme ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ seeme เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้ง seeme เพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

9. การรักษาความปลอดภัย

seeme มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายใน seeme และการใช้บังคับนโยบายอย่างเข้มงวดในการเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล และมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล โดย seeme กำหนดให้บุคลากรของ seeme และผู้รับจ้างภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายความเป็น ส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้หรือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

10. วิธีการติดต่อ seeme

สมาชิกมีสิทธิขอดูและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยโดยหากมีข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิก สมาชิกสามารถขอให้บริษัทเปิดเผยวิธีการได้มาได้ ในกรณี seeme เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ เป็นต้น มีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล ระงับ หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ในกรณีที่สมาชิกยกเลิกการการเป็นสมาชิก หรือ seeme ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ มีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ได้ โดยสามารถติดต่อมายังบริษัท ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ seeme หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อ seeme ผ่านทาง

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทโมโน ไซเบ้อร์ จำกัด
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Email Address: mthai.com@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: โทรศัพท์ 02-100-8100, โทรสาร 02-100-8101

11. ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

สมาชิกทราบว่าการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะทำให้ไม่สามารถเป็นสมาชิก seeme ได้

12. การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

seeme อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดย seeme จะแจ้งประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของ seeme (www.seeme.me)