BIOSCOPE

BIOSCOPE ศัพท์หนัง

BIOSCOPE ศัพท์หนัง

11 คลิป
เล่นทั้งหมด
1.
BIOSCOPE ศัพท์หนัง : MONTAGE
02:35
2.
BIOSCOPE ศัพท์หนัง : LONG TAKE
02:28
3.
BIOSCOPE ศัพท์หนัง : EXTRA
02:25
5.
BIOSCOPE ศัพท์หนัง : ROMCOM
02:03
6.
BIOSCOPE ศัพท์หนัง : METHOD ACTING
02:07
7.
BIOSCOPE ศัพท์หนัง : MISE-EN-SCÈNE
01:54
8.
BIOSCOPE ศัพท์หนัง : AUTEUR
01:52
9.
BIOSCOPE ศัพท์หนัง : CLOSE-UP
02:08
10.
BIOSCOPE ศัพท์หนัง : CINEPHILE
01:06
11.
BIOSCOPE ศัพท์หนัง : GENRE
01:37