Purifilm

ธรรมะเตือนใจ

ธรรมะเตือนใจ

19 คลิป
เล่นทั้งหมด
4.
รู้จักปล่อยวาง ชีวิตจะได้ไม่เป็นทุกข์

รู้จักปล่อยวาง ชีวิตจะได้ไม่เป็นทุกข์

รู้จักปล่อยวาง ชีวิตจะได้ไม่เป็นทุกข์ดู 191 ครั้ง

11:59
5.
บุญคืออะไร ทำไมเราต้องทำบุญ สร้างกุศล

บุญคืออะไร ทำไมเราต้องทำบุญ สร้างกุศล

บุญคืออะไร ทำไมเราต้องทำบุญ สร้างกุศลดู 395 ครั้ง

22:15
10.
บทกราบพระรัตนตรัย
00:37
11.
นมัสการพระรัตนตรัย
00:32