แคมเปญ Seeme ดูฟรี แจกฟรี คลิปดีโดนใจ #แนวดวงชะตา

Landing Page.jpg

รายละเอียดกิจกรรม
เพียงแค่กดดูคลิปวิดีโอใน Seeme ซึ่งแต่ละรอบจะนำเสนอประเภทต่างๆ อาทิ แนวบันเทิง, แนวกินเที่ยว, แนวดวงชะตา และแนวบันเทิง โดยแต่ละประเภท แบ่งออกเป็น 8 วิดีโอ รวมระยะเวลากิจกรรม 2 เดือน รายละเอียดดังนี้

การสร้างตาราง
รอบ
ระยะเวลา
ประเภท
ประกาศรายชื่อ
ผู้โชคดี
ของรางวัล
1
14 - 28 ส.ค. 61
แนวบันเทิง
31 ส.ค. 61
ลำโพง JBL Charge 3 Portable Bluetooth Speaker
2
28 ส.ค. - 11 ก.ย. 61
แนวกินเที่ยว
14 ก.ย. 61
ห้องพักสุดหรู "เคปดารา รีสอร์ท พัทยา" 2 วัน 1 คืน
3
11 - 25 ก.ย. 61
แนวดวงชะตา
28 ก.ย. 61
กังหันทองตั้งโต๊ะ
4
25 ก.ย. - 9 ต.ค. 61
แนวบันเทิง
12 ต.ค. 61
iPad 2018

แนวดวงชะตา
แนวดวงชะตา
buttonseeme-3.png

วิธีร่วมสนุก
- Like Fanpage https://www.facebook.com/SeeMedotme
- Like ภาพกิจกรรม “Seeme ดูฟรี แจกฟรี คลิปดีโดนใจ”
- เลือกแชร์วิดีโอ 1 คลิปจาก 8 คลิปในประเภท #แนวดวงชะตา ที่ Seeme คัดสรรมาให้ในภาพกิจกรรมนั้น ไปยังหน้า Wall และตั้งเป็นสาธารณะ พร้อม #Seeme #Seemeดูฟรีแจกฟรีคลิปดีโดนใจ #แนวดวงชะตา
- Capture หน้าจอที่แชร์วิดีโอดังกล่าว และ Comment ใต้ภาพกิจกรรม
    หมายเหตุ 1 ท่าน มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลเพียง 1 comment เท่านั้น

ขั้นตอนการประกาศรางวัลผู้โชคดี
- คัดเลือกหาผู้โชคดีโดยใช้วิธีการ Random จากแชร์พร้อมแฮชแท็ก #Seeme #Seemeดูฟรีแจกฟรีคลิปดีโดนใจ #แนวดวงชะตา
- ประกาศผลผู้โชคดีทาง https://www.facebook.com/SeeMedotme
- สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ทำตามกติกาครบถ้วน โดย 1 ท่าน มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลเพียง 1 แชร์เท่านั้น
- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมารายงานตัวโดยติดต่อกับทางทีมงานโดยใช้ชื่อ Account Facebook เดียวกันกับชื่อ Account Facebook ที่ได้ประกาศรายชื่อรับรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

เงื่อนไขและกติการายละเอียด
1. ของรางวัลแบ่งแยกเป็นแต่ละประเภทของวิดีโอ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเภท
2. ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
5. ในการประกาศผู้โชคดี หากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น
6. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทาง https://www.facebook.com/SeeMedotme โดยผู้โชคดีแจ้งรายละเอียดแก่บริษัทฯ
7. ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังทีมงานทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 7 วันหลังจากยื่นเอกสาร ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้นับจากวันประกาศภายใน 90 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ถือเป็นโมฆะ
9. รางวัลทุกรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ต่อหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นที่มีราคาเทียบเท่าได้
10. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา
11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองรายชื่อผู้โชคดีไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน สละสิทธิ์ หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดได้ บริษัทจะติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป
12. พนักงานบริษัทกลุ่มธุรกิจในเครือ Mono Group บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง บริษัทตัวแทนรับทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลประจำกิจกรรม
1. ผู้ร่วมรายการต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
2. ผู้ที่ได้รับของรางวัลประจำกิจกรรมจะต้องแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแก่บริษัทฯ เพื่อยืนยันรับของรางวัล
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลประจำกิจกรรม เป็นผู้ที่ร่วมกิจกรรม “Seeme ดูฟรี แจกฟรี คลิปดีโดนใจ” ในระหว่าง 14 ส.ค. - 8 ต.ค. 61 เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้น และได้รับรางวัล

เอกสารรับของรางวัล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง” ทุกแผ่น
กำหนดให้ 1 ท่าน มีสิทธิ์ comment 1 ครั้งต่อประเภทเท่านั้น หากตรวจพบ comment ซ้ำ ทางบริษัทฯถือว่าโมฆะ

แชร์